حمل و نقل

شرکت صنایع چوب صنوبر وکیلی بصورت توافقی با شرکت های خریدار، حمل و نقل و ارسال محصولات را انجام می دهد. این شرکت با همکاری شرکت های باربری، کلیه محصولات ارسالی را بیمه حوادث می نماید.
Image