امروزه پالت علاوه بر مصارف صنعتی در بخش دکوراسیون هم طرفداران خاص خود را پیدا کرده که برا یتنوع بخشی از کارهای زیبایی که با پالت ها ی چوبی می توان کرد را برای شما نمایش  میدهیم